Dla aktualnych Klientów opiekaklienta@superksiegowa.pl +48 (22) 100 50 60 pon. – pt.: 9:00-17:00

Dla nowych Klientów opiekaklienta@superksiegowa.pl
+48 (22) 100 67 62 pon – pt.: 9:00-17:00

CashDirector S.A  Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
• NIP 5222885734 • REGON 141400865
• KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17.251.055,- zł

projekt i wykonanie studiokreatywa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 CashDirector S.A.

Operatorem platformy Superksięgowa.pl jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Wsparcie techniczne i księgowe

Korzystaj ze wsparcia księgowych,
specjalistów ds. podatków oraz doradców.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17. Infolinia: 22 100 67 62

CashDirector S.A Oddział w Toruniu

ul. Szewska 4/2,

87-100 Toruń

CashDirector S.A Warszawa

Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

CashDirector S.A Oddział w Lublinie

ul. Rusałka 17

20-103 Lublin

ODDZIAŁY
FIRMA

Polityka prywatności

POMOC

Dnia 15 grudnia Prezydent podpisał ustawę o nowej Tarczy Branżowej. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2020 R. POZ. 2255. Przedsiębiorcy ponownie otrzymają pomoc od państwa - jednak nie wszyscy.

 

Komu przysługuje Tarcza branżowa 6.0?

 

Ustawa zapowiada pomoc kierowaną do m.in. branży gastronomicznej, rozrywkowej, fitness, filmowej, fotograficznej, zdrowia fizycznego i sprzedaży detalicznej. Aby skorzystać z nowej Tarczy konieczne jest prowadzenie działalności w jednej z wymienionych branż (lista poniżej).

 

Od kiedy można składać wnioski?

 

 • O dotację 5000 zł można składać od 19 grudnia 2020 r,

 • O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników od 19 grudnia 2020 r,

 • O dodatkowe świadczenie postojowe od 30 grudnia 2020 r,

 • O zwolnienie z ZUS od 30 grudnia 2020 r.

 

Wnioski można składać elektronicznie przez platformę PUE ZUS.

 

Dotacja w wysokości 5000 zł

 

Lista branż, które mogą wnioskować o dotację 5000 zł - zobacz

 

Nieoprocentowana i nieopodatkowana dotacja w wysokości 5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorców. Ulega ona umorzeniu, a także nie będzie podlegać zwrotowi jeśli prowadzący działalność gospodarczą będzie wykonywał ją przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji. Warunki otrzymania:

 

 • Na dzień 30 września 2020 r musimy prowadzić przeważającą działalność z jednym ze wskazanych kodów PKD (lista poniżej),

 • Listopadowy lub październikowy przychód jest co najmniej o 40 % niższy w porównaniu z przychodem z analogicznego miesiąca 2019 r,

 • Działalność nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r,

 • Wnioski można składać do 31 stycznia 2021 r,

 • Dotacje wypłacać będzie Powiatowy Urząd Pracy.

 

 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

 

Sprawdź listę branż, które mogą wnioskować o zwolnienie z ZUS

 

Warunki pozwalające zakwalifikować się jednorazowe zwolnienie ze składek ZUS za listopad prezentują się następująco:

 

 • Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r,

 • Zgłoszenie jako płatnik składek na dzień 30 czerwca 2020 r,

 • Przychód za listopad był co najmniej 40 % niższy niż w listopadzie 2019 r,

 • Przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 r do 31 grudnia 2020 r,

 • Działalność znajduje się na liście branż otrzymujących wsparcie.

 

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS będzie można składać do 31 stycznia 2021 r. Zapłacone już składki ZUS będą podlegać zwrotowi lub będą zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe 2080 zł

 

Sprawdź listę branż, które mogą wnioskować o świadczenie postojowe

 

Jednorazowe świadczenie postojowe wypłacane za listopad w wysokości 2080 zł skierowane jest do przedsiębiorców, którzy otrzymali wcześniej trzy podstawowe świadczenia postojowe. Jakie są warunki?

 

 • Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r,

 • Przychód w październiku lub listopadzie jest o co najmniej 40 % niższy w porównaniu z przychodem z analogicznego miesiąca 2019 r,

 • Działalność znajduje się na liście wspieranych branż.

 

 

Dofinansowanie 2000 zł dla pracowników

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia kwocie 2000 zł na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota ta rozkłada się proporcjonalnie w przypadku zatrudnienia na niepełny etat. Za pracownika uważa się również osoby zatrudnione na umowę zlecenie. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

 

 • Prowadzili działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r,

 • Przychód w jednym z trzech ostatnich miesięcy jest o co najmniej 40% niższy w stosunku do przychodu z miesiąca wcześniejszego lub analogicznego miesiąca poprzedniego roku,

 • Nie zalega w podatkach oraz składkach ZUS do końca III kwartału 2019 roku, chyba że zaległości wynikają z umowy spłaty na raty,

 • Nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe,

 • Działalność znajduje się na liście wspieranych branż.

 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, jeśli:

 

- Wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 15 506,79 zł brutto

 

- Pracownik został zatrudniony w okresie krótszym niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku

 

Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie przekazywane jest w 3 transzach miesięcznych i stanowi pomoc de minimis. Przychód z tego świadczenia nie stanowi przychodu dla przedsiębiorcy.

 

Wniosek VIA-WOMPP jest dostępny na stronie praca.gov.pl

 

Przez okres dofinansowania pracodawca nie będzie mógł z przyczyn niedotyczących pracownika wypowiedzieć mu umowy.

 

 

 

Tarcza antykryzysowa 6.0

 

 1. Wsparcie z ZUS

1.1. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż określone kodami PKD:

 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

 • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

 • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

 • 71.11.Z - działalność w zakresie architektury,

 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

 • 90.03.Z - artystyczna i literacka działalność twórcza,

 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, oznaczone kodem PKD:

 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

 • 85.59.Z - pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 • 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację,

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

 

Warunki, które należy spełnić:

 • Przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek ZUS przed 30 czerwca 2020

 • Przychód z przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który złożyłeś wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskałeś z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.,

 • Należało złożyć deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.

 • Należy złożyć wniosek RDZ-B od 30 grudnia 2020 r. tylko w formie elektronicznej przez PUE ZUS, wyjątkowo branże oznaczone kodem PKD 55.10.Z, 79.12.Z mogą złożyć wniosek do 15 stycznia 2021 r.

 

1.2. Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r.

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, u których na dzień 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był następującym kodem:

 • 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 • 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

 • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

 • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

 • 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

 • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,

 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,

 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

 • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

 • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,

 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

 • 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

 • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

 • 85.59.A - nauka języków obcych,

 • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 • 86.10.Z - działalność szpitalna - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,

 • 86.90.D - działalność paramedyczna,

 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

 • 91.02.Z - działalność muzeów,

 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,

 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Ten kod nie obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r. Został podzielony na dwa kody, tj.:

  • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

  • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Warunki, które należy spełnić:

 • Przedsiębiorca był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,

 • przychód z działalności przeważającej uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,

 • złożyć deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.

 • złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) do 31 stycznia 2021 r.

 • należy złożyć wniosek (RDZ-B6) tylko elektronicznie:

 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

 • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.

Wniosek będzie można złożyć od 30 grudnia 2020 r, najpóźniej jednak do 31 stycznia 2021 r.

1.3. Dodatkowe świadczenie postojowe, dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

 • 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,

 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych.

Warunki które należy spełnić, aby skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego kolejny raz:

 • przychód z działalności w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który przedsiębiorca uzyskał w tym samym miesiącu w 2019 r.,

 • przedsiębiorca skorzystał wcześniej ze świadczenia postojowego – otrzymał co najmniej jedno świadczenie.

 • należy zaznaczyć we wniosku RSP-DD, że przedsiębiorca występuje o kontynuację wypłaty świadczenia i złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie uległa poprawie

 • Wniosek RSP-DD można złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

 • Wniosek należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 

1.4. Jednorazowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

 • 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 • 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

 • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

 • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

 • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,

 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,

 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

 • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

 • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,

 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

 • 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

 • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

 • 85.59.A - nauka języków obcych,

 • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 • 86.10.Z - działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych) lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,

 • 86.90.D - działalność paramedyczna,

 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

 • 91.02.Z - działalność muzeów,

 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,

 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

 • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Warunki, które należy spełnić, aby uzyskać świadczenie postojowe:

 • przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do tego, który przedsiębiorca uzyskał odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,

 • przedsiębiorca ma przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,

 • przedsiębiorca korzystał wcześniej ze świadczenia postojowego (składał wniosek RSP-D, RSP-DB, RSP-DK) i otrzymał co najmniej jedno świadczenie.

 • Należy złożyć wniosek RSP-DD6 w formie elektronicznej przez platformę PUE ZUS

 • Wniosek można składać dopiero od 30 grudnia 2020 roku, najpóźniej jednak w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Wysokość świadczenia:

 • przedsiębiorca otrzyma środki finansowe w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).

 • 1.5. Jednorazowe świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

 

Dotyczy osób, które uzyskują przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

 • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

 • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

 • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:

  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

  • przez przewodników muzeów.

Warunki, które należy spełnić, aby uzyskać świadczenie:

 • zleceniobiorca nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,

 • przychód z umowy cywilnoprawnej, który zleceniobiorca uzyskał w miesiącu przed tym, w którym złożono wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

 • Zleceniobiorca może otrzymać do 2080 zł

 • Należy złożyć wniosek (RSP-CD6) tylko w formie elektronicznej od 15 stycznia 2021 roku, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 

1.6. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek ZUS w umowach cywilnoprawnych

Osoby, które wykonują umowę cywilnoprawną: umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług mogą złożyć wniosek o zwolnienie swojego zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania ze swojego dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Warunki, które należy spełnić:

 • Umowa została zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,

 • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

 • zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:

 • z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są spełnione wymienione warunki,

 • za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień,

 • dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Wniosek RZN należy złożyć tylko elektronicznie na platformie PUE ZUS. Wniosek można złożyć od 1 stycznia 2021 roku. Wnioski należy składać w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia.

 

2.Wsparcie z Urzędu Pracy

2.1. Dotacja dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branże

 

 • Dotacja udzielana jest jednorazowo i może wynosić maksymalnie 5 tysięcy złotych.

 • Dotacja może być bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji

 • Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej na stronie praca.gov.pl

 • O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy uktórych przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r., którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r. oraz na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności:

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • 74.20.Z Działalność fotograficzna

 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 23. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

 • 85.59.A Nauka języków obcych

 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 86.10.Z1 Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach => Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie podmioty wykonujące na dzień 30.09.2020 r. działalność oznaczoną kodem 86.10.Z mają prawo do wsparcia w postaci dotacji. Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej. 7 uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej 27. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 28. 86.90.D Działalność paramedyczna 29. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 30. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 31. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 32. 91.02.Z Działalność muzeów 33. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 34. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 35. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 36. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 37. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 38. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 39. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 40. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 41. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

 

 

 

23 grudnia 2020

Tarcza branżowa 6.0 - co musisz wiedzieć?

więcej informacji